Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości, spółek, osób fizycznych oraz organizacji non-profit (fundacji, stowarzyszeń) obejmuje:

 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych i jednolitych plików kontrolnych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • współpracę z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego
 • przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego związanych ze złożeniem sprawozdania finansowego

 

 

obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS

Profesjonalne przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, precyzyjne rozliczanie należności z tytułu wykonywanej pracy, to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To również jeden z elementów poprawnych relacji pracownik – pracodawca i w konsekwencji dobrej atmosfery w pracy.

Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przesyłanie deklaracji do ZUS
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
 • obsługę umów zleceń, o dzieło, kontraktów menedżerskich i innych
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), ewidencji świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorcy
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
 • pomoc w trakcie audytów
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • sporządzanie raportów statystycznych
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

 

 

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie jednolitych plików kontrolnych i przesyłanie razem z deklaracjami do US