Oferujemy

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych a także organizacji non-profit (fundacji, stowarzyszeń)
 • pełną obsługę kadrowo-płacową oraz ZUS
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i inne instytucje

 

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
  ustalanie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie jednolitych plików kontrolnych i przesyłanie razem z deklaracjami do US


Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości, spółek, osób fizycznych oraz organizacji non-profit (fundacji, stowarzyszeń) obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych i jednolitych plików kontrolnych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • współpracę z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego
 • przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego związanych ze złożeniem sprawozdania finansowego

obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS

Profesjonalne przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, precyzyjne rozliczanie należności z tytułu wykonywanej pracy, to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To również jeden z elementów poprawnych relacji pracownik – pracodawca i w konsekwencji dobrej atmosfery w pracy.
Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 • oferujemy:

  sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników, rachunków do umów cywilnoprawnych
  przesyłanie deklaracji do ZUS
  prowadzenie akt osobowych
  prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
  obsługę umów zleceń, o dzieło, kontraktów menedżerskich i innych
  przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników
  rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
  prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), ewidencji świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
  sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
  sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorcy
  sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
  pomoc w trakcie audytów
  kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
  sporządzanie raportów statystycznych
  reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego